Menu

PRZEGLĄD PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ „SZKUTA”
REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna.

2. Konkurs odbędzie się na scenie na barce przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu 14 sierpnia 2018 r. (wtorek). Planowana godzina rozpoczęcia 11.00. Planowana godzina zakończenia 14.00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny za wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

3. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły, które wykonują muzykę związaną z morzem, szanty, pieśni żeglarskie.

4. Każdy podmiot wykonawczy biorący udział w konkursie przygotowuje max. 30 minutowy repertuar.

5. Uczestnicy zobowiązani są najpóźniej do dnia 28 lipca 2018 r. zgłosić chęć udziału podając: nazwę zespołu (imię i nazwisko solisty), pełny skład zespołu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, dane o wykonywanych utworach (tytuł, autor tekstu, autor muzyki), wymagania sprzętowe – rider techniczny (liczba mikrofonów, wyjść instrumentalnych itp.), krótką informację o zespole/soliście (data rozpoczęcia działalności, ważniejsze nagrody i osiągnięcia etc.). Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: festiwalwisly@gmail.com. (w tytule wiadomości: Konkurs). Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 602-679-218.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom konkursu noclegów oraz nie zwraca kosztów dojazdu.

7. Przed rozpoczęciem konkursu w dniu 14 sierpnia przedstawiciel podmiotu biorącego udział w konkursie do godziny 10.00 zgłasza obecność zespołu. Każdy zespół zobowiązany jest odbyć próbę mikrofonową zgodnie z terminarzem podanym wcześniej przez Organizatora. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do obecności przy scenie na 30 minut przed planowanym występem. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do zagrania 15 minutowego koncertu podczas koncertu głównego w dniu 14 sierpnia (wtorek) na scenie na barce przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, gdzie zostanie wręczona nagroda główna festiwalu. Każdy wykonawca lub członek zespołu konkursowego startujący w konkursie lub występujący jako laureat w koncercie galowym, zobowiązany jest do całkowitej trzeźwości oraz obowiązuje go zakaz spożywania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających i psychoaktywnych podczas trwania konkursu, prób mikrofonowych oraz koncertów festiwalu, aż do ich zakończenia.

8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień punktu 3 lub 6 niniejszego regulaminu, powoduje automatyczną dyskwalifikację w konkursie, usunięcie z imprezy oraz przepadek nagrody.

9. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru uczestników konkursu, w dowolnej liczbie spośród nadesłanych zgłoszeń bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub występu w koncercie galowym z przyczyn losowych takich jak np. klęska żywiołowa, pożar, powódź, niesprzyjające warunki pogodowe (oberwanie chmury, wichura, burza), żałoba narodowa lub lokalna, awaria głównego zasilania elektrycznego itp.

10. Kolejność występów w konkursie będzie losowana przez uczestników w obecności przynajmniej jednego członka jury/lub przedstawiciela organizatora przed rozpoczęciem konkursu. Organizator powołuje niezawisłe Jury, które ostatecznie decyduje o uzyskaniu miejsc w konkursie i przyznaniu nagród.

11. W wypadku niemożności przybycia któregoś z członków Jury organizator powołuje na jego miejsce inną osobę, tak aby Jury było minimum dwuosobowe.

12. Organizator konkursu na podstawie werdyktu Jury przyzna następujące nagrody:

nagroda za zajęcie III miejsca – 300 zł brutto, nagroda za zajęcie II miejsca – 500 zł brutto.
agrodę główną stanowi łączna kwota 1300 zł brutto oraz statuetka.

13. Zdobywcy nagród zobowiązani są odebrać je osobiście podczas oficjalnego wręczenia. W przypadku, kiedy laureat konkursu nie stawi się po odbiór nagrody, traci automatycznie do niej prawo.

14. Uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo. Niedozwolone jest użycie playbacku lub pół-playbacku. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje dyskwalifikację wykonawcy.

15. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt. Członków Jury obowiązuje bezwzględna tajemnica werdyktu aż do momentu jego odczytania.

16. Werdykt Jury odczytany będzie podczas koncertu galowego festiwalu 14 sierpnia 2018 r. we wtorek ok. godz. 20:30 i będzie połączony z wręczeniem nagród.

17. Zaleca się uczestnikom aby planowany czas ich przebywania na scenie nie przekroczył 30 minut wraz z czynnościami podłączenia technicznego.

18. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu profesjonalne nagłośnienie ich występów, punktualne realizowanie założeń scenariuszowych oraz miłą i serdeczną atmosferę.

do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 FESTIWAL WISŁY

Ta strona używa plików cookies, więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o ich wyłączenie w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.