Menu

Konkurs Fotograficzny - regulamin

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - Festiwal Wisły 2017

07 sierpnia 2017

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany przez Kujawsko – Dobrzyńska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, pod adresem: ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą , K-DOT posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r., nr 79, poz. 855 z późn. Zm.), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 ze zm.) oraz statutem, pod nr KRS 0000423545, nr NIP 466-041-75-82, Regon 341292464, zwany dalej “Organizatorem”.

2. Celem konkursu fotograficznego jest wyłonienie najładniejszych zdjęć, realizujących zadany temat i nagrodzie ich autorów.

3. Korespondencję związaną z organizacją Konkursu należy kierować na:

a. Adres: Kujawsko – Dobrzyńska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, pod adresem: ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

b. Adres mailowy: festiwalwisly@gmail.com

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage Festiwalu Wisły na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/festiwalwisly/).

5. Informacje o Konkursie opublikowane będą na stronie internetowej www.festiwalwisly.pl oraz na Fanpage Festiwalu Wisły na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/festiwalwisly/).

6. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora, Wykonawcy, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy oraz Uczestników Konkursu.

7. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

9. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu na Fanpage Festiwalu Wisły na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/festiwalwisly/) oraz w siedzibie Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem, których prowadzony będzie Konkurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez portal społecznościowy Facebook ani współprowadzony z Facebookiem. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi i Wykonawcy a nie Facebookowi. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Nagrody.

 

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”, które:

a. mają ukończone 18 lat lub pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie;

b. dostarczą Organizatorowi we wskazany sposób i we wskazanym czasie Konkursowe Zdjęcie;

c. udzielą niewyłącznej i nieodpłatnej licencji Organizatorowi konkursu na opublikowanie Zdjęć Konkursowych w dedykowanych albumach na oficjalnym Fanpage Festiwalu Wisły na Facebooku.

2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na udzielenie Licencji opisanej w §1c.

4. Pojedynczy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Zdjęć video.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3 Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.08.2017 r. i kończy w dniu 20.08.2017 r. o godz. 23.59.

2. Początek konkursu wskazuje opublikowanie Posta Konkursowego na Fanpage Festiwal Wisły na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/festiwalwisly/).

3. O rozpoczęciu Konkursu Organizator poinformuje zainteresowanych na festiwalwisly.pl na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/festiwalwisly/) oraz poprzez kampanie reklamowe na portalu Facebook.

4. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie Zdjęcia Organizatorowi, poprzez opublikowanie go na swoim profilu na Facebooku i oznaczenie #festiwalwislyKonkursFotoVideo, oraz pod postem Konkursowym na portalu Facebook.

a. Tematem Konkursowego Zdjęcia musi być relacja z Festiwalu Wisły, który będzie się odbywał 12 we Włocławku, 13 w Ciechocinku oraz 14 i 15 w Toruniu.

b. Uczestnik może zgłosić tylko takie Zdjęcia, do których przysługują mu prawa w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

c. Przesłane Zdjęcie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

d. Jeżeli tematem zdjęcia są osoby, uczestnik konkursu ma obowiązek posiadać pisemną zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku.

e. Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę Zdjęć w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Zdjęcie nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§4 Wyłonienie Zwycięzców

1. W skład Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie wskazanie Zdjęć, których autorzy zostaną nagrodzeni, wchodzą pracownicy Organizatora.

2. Komisja Konkursowa ocenia Zdjęcia Konkursowe pod względem zgodności z Regulaminem, realizacji tematu oraz warsztatu i kreatywności.

3. Komisja Konkursowa wybiera 5 zdjęć decyduje o przyznaniu autorom miejsc oraz przypisanych im nagród. Dodatkowo komisja wylosuje wśród wszystkich uczestników konkursu, 20 oficjalych koszulek Festiwalu Wisły, 20 płyt Jacka Słupkowskiego.

4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej dnia: 25.08.2017 r. na Fanpage Festiwal Wisły na portalu społecznościowym Facebook.

5. Uczestnik po poinformowania o Zwycięstwie musi niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

6. Zwycięskie zdjęcia oraz inne, wybrane przez Organizatora zostaną opublikowane w dedykowanych albumach na Fanpage Festiwal Wisły na portalu społecznościowym Facebook.

 

§5 Przekazanie nagród

1. Zwycięzcy konkursu mogą zająć jedno z pięciu miejsc. Do każdego miejsca przypisana jest następująca nagroda:

a. I miejsce – Głośnik bluetooth

b. II miejsce – Słuchawki

c. III miejsce - Powerbank

d. IV miejsce – Powerbank

e. V miejsce - Powerbank

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody. Nie jest możliwa zamiana Nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

3. Nagrody zostaną rozesłane pocztą do Zwycięzców na podany adres.

 

§6 Obowiązki podatkowe

1. Za spełnienie obowiązku podatkowego odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres wskazany w §1 ust.4a. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator.

 

§8 Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania nagrody. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1182, ze zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także mogą w każdym czasie zgłosić żądanie ich usunięcia.

3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu przetwarzane są jedynie na potrzeby Konkursu. Po zakończeniu trwania Konkursu i okresu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji dane zostaną usunięte z bazy.

 

§9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.